Uwaga! Strona korzysta z cookies! W przypadku braku zgody proszę zmienić ustawienia przeglądarki. Więcej informacji

niedziela, 4 czerwca 2017

Pozbawienie władzy rodzicielskiej za zaniedbywanie obowiązków rodzica względem dziecka:


Co do zasady dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do swojej pełnoletności. Co do zasady więc do pełnoletności dziecka na jego rodzicach spoczywają obowiązki i przysługują im wobec dziecka prawa w celu należytego wykonania opieki nad jego osobą i majątkiem oraz właściwego wychowania go.

Władza rodzicielska nie jest jednak wieczna.  Każdy z rodziców może zostać jej pozbawiony, o czym stanowi wprost art.  111 §  1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgodnie, z którym jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. Z cytowanego przepisu wynika, że m.in. rażące zaniedbywanie obowiązków przez rodzica względem dziecka jest podstawą do pozbawienia go władzy rodzicielskiej.

W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że rażące zaniedbywanie obowiązków to zaniedbywanie poważne lub wprawdzie zaniedbywanie o mniejszej wadze, lecz nacechowane nasileniem złej woli, uporczywością i niepoprawnością (postanowienie SN z 19 czerwca 1997, III CKN 122/97). Za naruszenie obowiązków wobec dziecka sądy uznają w szczególności nadużywanie alkoholu czy uprawianie przestępczego procederu.

W sprawie toczącej się do sygn. akt: III Nsm 17/17 Sąd Rejonowy w Myślenicach przyjął również, że także nieregulowanie alimentów na rzecz dziecka, zerwanie więzi z dzieckiem, brak zainteresowania jego losem i nieutrzymywaniu kontaktów z dzieckiem z przyczyn leżących po stronie rodzica jest wystarczającą przyczyną pozbawienia władzy rodzicielskiej na podstawie art. 111 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Rodzice uchylający się od płacenia świadczenia alimentacyjnego, z uwagi na w tym przykładzie konflikt z byłym partnerem, powinni mieć zatem świadomość, że skutkiem nieregulowania alimentów nie jest tylko prowadzona następczo egzekucja komornicza, ale konsekwencją takiego zachowania jest także możliwość pozbawienia niealimentującego rodzica władzy rodzicielskiej przez właściwy sąd. Podobną świadomość powinni mieć również ci rodzice, którzy  z dzieckiem  widują się jedynie od święta, albo też wcale ponieważ zapominają, że spotykanie się z dzieckiem to nie tylko ich prawo, z którego mogą skorzystać kiedy mają na to ochotę, ale przede wszystkim obowiązek.

niedziela, 7 maja 2017

Terminy wnoszenia pism procesowych w postępowaniu cywilnymBędąc stroną każdego postępowania cywilnego, czy to sprawy o rozwód czy też sprawy o dział spadku, warto pamiętać o tym, że to w jakim czasie powinniśmy złożyć w sądzie pismo procesowe lub środek zaskarżenia nie zależy od naszego uznania i swobodnej decyzji, ale od terminów ściśle określonych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Ich znajomość jest bardzo istotna, ponieważ skierowanie spóźnionego pisma do sądu skutkować będzie jego odrzuceniem lub zwrotem, w zależności od tego o jakie pismo chodzi, a co następnie może doprowadzić do przegania przez nas sprawy sądowej. W jakim terminie należy zatem złożyć odpowiedź na apelacje, a w jakim wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku?

LP.
Rodzaj pisma:
Termin na złożenie pisma:
1
Odpowiedź na pozew
termin wskazany przez Sąd, który nie może być krótszy niż 14 dni
2
Uzupełnienie braków formalnych pisma procesowego
termin tygodniowy
3
Uzasadnienie wyroku
termin tygodniowy od dnia ogłoszenia sentencji wyroku
4
Uzupełnienie wyroku
w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu - od jego doręczenia
5
Apelacja
termin 14 dni od dnia doręczenie stronie wyroku z uzasadnieniem; jeżeli strona nie zgłosiła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku
6
Odpowiedź na apelację
w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia apelacji stronie
7
Zażalenie
termin tygodniowy liczony od doręczenia stronie postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia
8
Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu
9
Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu
10
Sprzeciw od wyroku zaocznego
w ciągu dwóch tygodni od doręczenia stronie pozwanej wyroku
11
Skarga kasacyjna
termin dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej
12
Odwołanie od decyzji ZUS
termin miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia